Gender ManagementPříklady z praxe

Příběhy

Návody


Vyhledat

Home > Novinky

Tisknout...
Vyhlášení soutěže: ?Rovné příležitosti mužů a žen v české společnosti?
5. 1. 2005

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje soutěž o nejlepší článka pokrývající genderovou problematiku, mimo jiné i rovné postavení mužů a žen na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života.

Již od roku 1998 Nadace OSF Praha vyvíjí úsilí o prosazení rovného postavení mužů a žen v české společnosti. Rovné příležitosti vnímáme jako základní předpoklad demokraticky fungujícího státu a moderní společnosti a zároveň jako požadavek, který by měl být prosazován naší politickou reprezentací. Ačkoli došlo v posledních letech v této oblasti k několika pozitivním legislativním změnám, v české společnosti stále přetrvávají nerovné podmínky a nerovné postavení mezi muži a ženami, které se projevují jak na trhu práce (nerovné odměňování, minimální zastoupení žen ve vedoucích pozicích, nevýhodné postavení rodičů na rodičovské dovolené), tak v oblasti veřejného života (nízká politická participace žen). Stereotypy, které jsou vlastní české veřejnosti, brání společenské přeměně reflektující rovnost mezi muži a ženami a ukotvují diskriminační vzorce chování.


Cílem vyhlášené soutěže je vybrat nejlepší články, které představí veřejnosti rovné příležitosti jako celospolečenský problém, jehož řešení je významným posunem k plnohodnotné demokracii. Články by měly reflektovat současné nerovné postavení žen a mužů ve společnosti, upozorňovat na problematické oblasti a představovat postupy, které by vedly k posílení genderové rovnosti.


Články by měly zpracovávat následující témata a jejich aspekty:

- postavení žen ve společnosti, bourání genderových stereotypů
- rovné postavení mužů a žen na trhu práce
- sladění pracovního a rodinného života

- politická participace žen
- gender, feminismy a česká společnost


Podmínky soutěže:

- do soutěže se mohou přihlásit aktivisti/ky působící v ženských NNO, novináři/ky i ostatní osoby zajímající se o vyhlášená témata
- jedna osoba se do soutěže může přihlásit s max. 5 články
- zaslané texty musí být zpracovány formou novinových článků
- do soutěže budou přijímány pouze články zpracovávající některé z výše uvedených témat
- rozsah textu by měl být min 30 ? 60 řádků (1 ?2 normostrany)
- podmínkou pro získání odměny je zajištění publikování článku autorem/kou v některém z celoplošně vydávaných deníků (např. Lidové noviny, MF DNES, Právo, Hospodářské noviny) či celoplošně vydávaných týdeníků (Týden, Reflex, Květy apod.) v průběhu roku 2005
- autor/ka uvede konkrétní deníky/týdeníky, kterým hodlá svůj článek nabídnout
- autor/ka uvede své jméno, instituci a kontakt (email, telefon)

- termín pro odevzdání článků je: 15. březen 2005
- do soutěže přihlášené články budou posuzovány odbornou komisí Nadace OSF Praha
- vítězné články vybrané odbornou komisí budou po zveřejnění v některém z výše uvedených celorepublikových deníků odměněny částkou 7 000 Kč
Své soutěžní příspěvky zasílejte elektronicky na adresu osf@osf.cz a 6 vyhotovení poštou na adresu:

Nadace Open Society Fund Praha
Seifertova 47
130 00 Praha 3

Na obálku a do předmětu e-mailové zprávy uveďte heslo ?rovné příležitosti v české společnosti?.
 ^ 


© 2003-2004 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s., Všechna práva vyhrazena


 auPowered