Gender Management > Slovníček


Chybí vám definice konkrétního pojmu? Nesouhlasíte s naším výkladem? Napište nám.


 A   D   F   G   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V 


A

 ^ 

afirmativní/pozitivní akce opatření zaměřená na určitou skupinu, která mají za cíl vyloučit a předcházet diskriminaci, nebo napomoci vyrovnat znevýhodnění vycházející z tradičních postojů, chování a struktur (bývá také nesprávně označováno jako "pozitivní diskriminace")
anualizované pracovní hodiny se zaměstnaným je uzavřena dohoda o hodinách odpracovaných během ročního období, odpracovaná doba může být naplánována tak, že koresponduje se sezónními vlivy a změnami potřeb firmy během roku, například je možné domluvit, že zaměstnaný bude pracovat déle v určité části roku a v jiné bude mít pracovní dobu kratší
atypická práce/zaměstnání například práce na částečný úvazek, večerní nebo víkendová práce, práce na dobu neurčitou, dočasná nebo sub-dodavatelská práce vykonávaná doma, práce po telefonu, práce na omezený počet hodin


D

 ^ 

desegregace trhu práce politiky, které si kladou za cíl omezit nebo odstranit vertikální a horizontální segregaci pracovního trhu
diskriminace rozlišování lidí na základě nějaké charakteristiky (pohlaví, barva pleti, náboženská příslušnost, citová orientace)
důkazní břemeno v souvislosti s pracovní diskriminací (Zákoník práce § 7) se důkazní břemeno přesouvá na žalovaného, který musí dokázat, že nebyla porušena zásada rovného zacházení (Direktiva rady z 15.12.1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví)
důstojnost lidské práce právo na respekt a zejména osvobození od sexuálního obtěžování či jiných forem obtěžování na pracovišti (rozhodnutí Rady 92/EC 157/02 z roku 1990)


F

 ^ 

feminismus/ feminismy toto různorodé hnutí má své počátky na konci 18. a na začátku 19. století a vychází z přesvědčení o nerovném postavení žen ve společnosti. Feministky první vlny usilovaly především o dosažení základních občanských práv, jako je volební právo, právo na vzdělání a na majetek. V druhé vlně se feminismus rozvíjel v 60. letech 20. století v USA, kdy byl úzce spojen zejména s bojem na lidská práva pro všechny. Feministky poukazují na to, že ženy jsou ve společnosti podceňovány, nemají rovnoprávné zastoupení v politice či odborech, jejich práce v domácnosti a při výchově dětí není nijak hodnocena a nemá dostatečnou prestiž. V dnešní době mluvíme o třetí vlně feminismu ? jejím cílem je rozvíjet dosažená ženská práva. Feministky třetí vlny nevidí v mužích nepřátele, naopak usilují o společný dialog. Feministky se zabývají širokou škálou oblastí a vycházejí z různých teorií, není tedy možné mluvit o feminismu jako uceleném hnutí. Některé požadavky jsou však společné: 1.stejné mzdy žen a mužů za stejnou práci, 2. stejné příležitosti a stejný přístup ke vzdělání mužů a žen, 3. možnost antikoncepce a interrupce, 4. společné formy péče o děti, 5. právní a finanční nezávislost všech žen, 6. ukončení diskriminace lesbiček, 7. ochrana všech žen bez ohledu na jejich status před jakýmikoliv formami násilí, 8. přeformulování všech zákonů, ale i přestrukturování institucí, které zvýrazňují mužskou dominanci a umožňují agresi mužů vůči ženám
flexibilní opatření taková úprava pracovní doby či režimu práce, která zaměstnaným zjednodušuje slaďovaní osobního/rodinného a pracovního života; typicky mezi ně patří snížený pracovní úvazek, flexibilní pracovní doba a práce z domova aj.


G

 ^ 

gender koncept, který odkazuje na sociální rozdíly a role (v protikladu k biologickým rozdílům) mezi muži a ženami; genderové postavení je naučené, může se měnit v čase. Může existovat v různých variantách i v rámci jedné kultury, často se ale liší zejména mezi kulturami; gender je konstruován jako kategorie asymetrická; vše, co je spojováno s maskulinitou (např. objektivita, racionalita, aktivita apod.) je v naší kultuře vnímáno jako odlišné a hodnotnější a nadřazené tomu, co je feminní;g ender např. strukturuje i naši individuální identitu ? každá a každý z nás reprodukuje vlastní feminitu nebo maskulinitu v tom, jak chodíme, jak sedíme, jak držíme tělo, jak se oblékáme; gender se v češtině někdy překládá jako rod
gender mainstreaming systematické prosazování priorit a potřeb žen a mužů ve všech druzích politik a opatření s cílem dosáhnout rovnosti žen a mužů. (např. při plánování spojů hromadné dopravy by se mělo posoudit, jakým způsobem ji využívají muži a jakým ženy, neboť tento způsob bývá velmi rozdílný; teprve po takovém posouzení lze rozhodnout tak, že není poškozeno ani jedno pohlaví)
gender(ová) analýza studium rozdílů v potřebách, podmínkách, přístupu ke zdrojům, kontrole majetku, rozhodovacích pravomocích atd. mezi ženami a muži
gender(ová) identita subjektivní v čase přetrvávající vědomí sebe sama jako muže nebo ženy
gender(ová) role soubor zjevných i skrytých předpisů platných pro chování a jednání žen a mužů a vztahů mezi nimi; ženám a mužům jsou v rámci genderových rolí připisovány různé práce, hodnoty, povinnosti a odpovědnosti. genderové role se vytvářejí a utvrzují zejména v oblasti rodiny, vzdělávacího systému, zaměstnání a celospolečenských norem a hodnot
gender(ová) smlouva soubor pravidel týkajících se genderových vztahů, které ženám a mužům připisují různé povinnosti, hodnotu, práci; tato pravidla se definují na třech úrovních: v rámci norem a hodnot celé společnosti; na úrovni institucí - tj. v systému zaměstnání, vzdělání apod.; a v rámci rodiny


K

 ^ 

koučování je dlouhodobý interaktivní partnerský vztah mezi klientem a školeným koučem; cílem je zlepšovat pracovní výsledky; pomocí koučování dochází k intenzivnímu profesnímu růstu, a to například koncentrací na procesy rozhodování a výběru a zkvalitněním procesu učení


L

 ^ 

lidská práva žen práva žen a dívek jsou nedělitelnou součástí všeobecných lidských práv, zahrnují též koncept reprodukčních práv


M

 ^ 

mentoring princip předávání zkušeností a znalostí zkušenější ženou (mentorkou) zájemkyni bez praktických zkušeností (mentee); po určitou smluvenou dobu předává mentorka mentee své zkušenosti z konkrétní oblasti, mentee pomáhá s prací na mentorčiných projektech
mikroúvěry půjčky na velmi malou částku obvykle poskytované osobám chudým či s nízkým příjmem, využití nacházejí v případě domácí práce nebo obecně u osob samostatně výdělečně činných, které díky malému úvěru mohou lépe živit samy sebe nebo svou rodinu


N

 ^ 

nepřímá diskriminace na základě pohlaví situace, ve které neutrální zákon, politika nebo praxe má v důsledku neadekvátní negativní vliv na příslušníky jednoho pohlaví


O

 ^ 

ohodnocení neplacené práce kvantitativní míra zahrnující odhad hodnoty neplacené práce, což je například práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné závislé osoby, práce ve vlastní komunitě či jiná dobročinná práce, neplacenou práci v tomto smyslu častěji vykonávají ženy


P

 ^ 

pohlaví zahrnuje základní fyziologické rozdíly mezi muži a ženami, zejména tedy odlišnosti týkající se pohlavních orgánů a reprodukčních dispozic
přímá diskriminace na základě pohlaví s osobou či osobami je zacházeno hůře než s ostatními a to na základě příslušnosti k určitému pohlaví


R

 ^ 

regulace práce na částečný úvazek zavedení pravidel, která definují rozsah a podmínky práce na částečný úvazek; kladou si za cíl přecházet diskriminaci vůči zaměstnancům pracujícím na částečný úvazek, zlepši kvalitu práce na částečný úvazek a umožnit vývoj práce na částečný úvazek jako možnosti volby


S

 ^ 

sdílení zaměstnání situace, kde existuje pouze jedno pracovní místo, jeden plat za výkon dané práce a jedny pracovní podmínky, které jsou sdíleny (obyčejně) dvěma nebo i více lidmi, kteří pracují podle dohodnutého rozpisu nebo vzoru
segregace pracovního trhu horizontální koncentrace žen a mužů ve specifických sektorech a zaměstnáních, přičemž možnosti žen bývají omezenější než mužů, časté je například odlišné finanční ohodnocení jednotlivých zaměstnání a sektorů; genderově typická pracovní místa a odvětví vznikají často na základě výchovy a zvyklostí ve vzdělávacím systému
segregace pracovního trhu vertikální koncentrace žen a mužů na odlišných stupních zaměstnání ve smyslu úrovně odpovědnosti a pozice (čím vyšší a odpovědnější pozice, tím méně žen)
sexuální obtěžování nežádoucí chování sexuální povahy, které má vliv na důstojnost žen a mužů
skleněný strop neviditelná bariéra znemožňující ženám postup na vyšší pozice; vzniká v důsledku komplexního souboru struktur a pravidel postupu v organizacích dominovaných převážně muži, bariéry pracovního postupu žen mohou být: společenské (nerovnost v přístupu k zaměstnání či vzdělávání), tzv. bariéra odlišnosti (stereotypní výběr uchazečů, kteří se příliš neodlišují), institucionální (není zajišťována informovanost o pozici žen na vedoucích a řídících funkcích), segregace pracovního trhu (menší prosazování žen na vyšších funkcích, častěji ve feminizovaných odvětvích), old-boy?s network (sítě neformálních vztahů mezi muži), diskriminace na základě pohlaví, sexuální obtěžování, antidiskriminační zákony (nedostatečné mechanismy postihu diskriminace
sladění práce a rodinného života/ work-life balance zavedení rodičovských dovolených, rozvoj struktury a organizace pracovního prostředí, které umožňuje kombinaci pracovních a rodinných/domácích povinností pro muže a ženy
stejná odměna za práci stejné hodnoty stejná odměna za práci, které je připisována srovnatelná hodnota bez diskriminace podle pohlaví nebo stavu, a to ve vztahu ke všem aspektům odměny a platových podmínek
stlačený pracovní týden zaměstnaný pracuje například namísto obvyklých 8 hodin během 5 dnů 10 hodin během 4 dnů (týdně)
supervize supervize je obvykle spíše spojována s pomáhajícími profesemi, může být však velmi efektivně použita v jakékoliv profesi; v podstatě se jedná o intervenci, kterou poskytuje zkušenějším odborník/odbornice mladšímu členu/člence týmu; tento vztah je založen na hodnocení, obvykle trvá delší dobu a má za účel pozvednout schopnosti zaměstnaného na juniorské pozici, monitorovat kvalitu prováděných činností a zároveň umožňuje plánování dalšího profesního postupu;


T

 ^ 

teleworking práce z domova, resp. práce na dálku; zaměstnavatel umožní, aby byla část úvazku (případně celý) vykonávána z domova; obvykle za využití telefonu, faxu či počítače s připojením k internetu


V

 ^ 

volná pracovní doba někdy bývá používán název konto pracovní doby; umožňuje volit počet pracovních hodin a pružné uspořádání rozpisu služeb či směn, a to na denním, týdenním, měsíčním nebo ročním základě
© 2003 Gender Management, Genderové informační centrum NORA, o.p.s.